We believe in the power of technology

I&I Group Public Company Limited

iiG (I&I Group PLC.) is a digital and technology consulting company providing end to end solutions and professional services in Thailand

เกี่ยวกับบริษัท

ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่ได้ก่อให้เกิดการหลอมรวมสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี ความต้องการของลูกค้าซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และการแข่งขันสูงทางธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน นับเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับบริษัทต่างๆ ที่จะปรับตัวอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ก่อนที่จะถูกรุกล้ำโดยคู่แข่งรายใหม่ๆ

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือ และสนับสนุนลูกค้าของเราในการเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยเชื่อมช่องว่างต่างๆ และยกระดับศักยภาพสูงสุดของลูกค้า ด้วยการบริการที่ครบวงจรอย่างมืออาชีพทั้งในแง่ของกลยุทธ์ เทคโนโลยี ข้อมูล แบรนด์และประสบการณ์ของลูกค้า จุดสัมผัสบริการ (Touch Point) และการจัดการข้ามช่องทาง (Cross-channel Management ) ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่น แน่วแน่ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่พิสูจน์โดยประสบการณ์หลายปีของ-ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป เราสัญญาที่จะมอบความมั่นใจให้กับลูกค้าในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

วิสัยทัศน์

เป็นพันธมิตรที่มุ่งมั่นทุ่มเทและได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในการช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จและเติบโตทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

พันธกิจ

เรามี 3 พันธกิจหลักที่จะนำทางให้เราบรรลุเป้าหมาย

สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรมีความสามารถสูงสุดในการสร้างการเจริญเติบโตแก่ลูกค้าเหนือข้อจำกัดในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

เสริมความสามารถของลูกค้าให้สูงสุดผ่านการทำงานที่ใกล้ชิดและความเชี่ยวชาญที่เหนือระดับ

สร้างสรรค์และส่งต่อความยั่งยืนสู่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

คณะกรรมการบริษัท

นายเพิ่มสุข สุทธินุ่น

 • ประธานกรรมการบริษัทกรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์

 • รองประธานกรรมการบริษัท
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช

 • กรรมการบริษัท
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ

นายยศ กิมสวัสดิ์

 • กรรมการบริษัท
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ

ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ

นางสาวกาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการผู้จัดการ

นายธนวุฒิ สุนทรเดชา

 • กรรมการบริษัท
 • ผู้อำนวยการฝ่ายงานบริการลูกค้า

นางปฐมพร ศรีสุธรรมพร

 • กรรมการบริษัท
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายณัฐเชษฐ์ เทพูปถัมภ์

 • กรรมการบริษัท
 • ผู้อำนวยการฝ่ายโซลูชัน

โครงสร้างองค์กร

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

ลักษณะในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “IIG”) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534

เพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จาก Salesforce ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) เป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จาก Oracle ให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ และธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ (Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อย มีรายละเอียด ดังนี้

1. ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce

ดำเนินการโดยบริษัทฯ สามารถแบ่งตามประเภทของการดำเนินธุรกิจหลักได้ ดังนี้

 • การเป็นตัวแทนอนุญาตให้ลูกค้าเช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce
 • การให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และพัฒนาระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
 • การให้บริการสนับสนุน และดูแลระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ภายหลังจากการติดตั้งใช้งานแล้ว (Application Management Service)
2. ธุรกิจตัวที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle

ดำเนินการโดยบริษัทย่อย (บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด) สามารถแบ่งตามประเภทของการดำเนินธุรกิจหลักได้ ดังนี้

 • การจำหน่ายใบอนุญาตการใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle สำหรับระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบการจัดการข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (EPM)
 • การให้บริการออกแบบ ติดตั้งและพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบการจัดการข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (EPM)
 • การให้บริการสนับสนุน และดูแลระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบการจัดการข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (EPM) ภายหลังจากการติดตั้งใช้งานแล้ว (Application Management Service)
3. ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

ดำเนินการโดยบริษัทย่อย (บริษัท ไอแอนด์ไอ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด) มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) ประกอบด้วยประสบการณ์แบรนด์ (Brand Experience) ประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) และประสบการณ์ของพนักงาน (Employee Experience) ผ่านการศึกษาตลาด การวิเคราะห์ปัญหาของธุรกิจและแบรนด์ การทำความเข้าใจกลุ่มผู้บริโภค หรือ เป้าหมายผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ การสร้างแบรนด์และการตลาด การออกแบบการให้บริการ (Service Design) การออกแบบเส้นทางการเดินของลูกค้า (Customer Journey Design) ตลอดจนการการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า (Customer Data Management) และการทำตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) บนเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม ที่จะช่วยสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า อันนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพและนำความสำเร็จมาสู่ธุรกิจของลูกค้าในที่สุด

4. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ

บริษัทฯ ให้บริการจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ โดยบริษัทฯ จะรับความต้องการมาจากลูกค้าและทำการจัดหาบุคลากรที่เหมาะสม มีประสบการณ์และคุณสมบัติตามที่ลูกค้ากำหนด เพื่อปฏิบัติงานตามที่ลูกค้ามอบหมาย

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ฐานะทางการเงิน ครึ่งปี 2563

สินทรัพย์รวม
 
480.68 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
 
285.51 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น
14.20%

รายได้รวมและกำไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

ราคาหลักทรัพย์

mai: IIG
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาล่าสุด
21.90 THB
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
+0.20(0.92%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
214,800
ช่วงราคาระหว่างวัน
21.80 - 22.10

หนังสือชี้ชวน เสนอขายหลักทรัพย์

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์